Csatlakozás a klaszterhez

Nike Ryz 365 White Size 7, Nike Ryz 365 White Size 8 Nike Ryz 365 White Size 7, Nike Ryz 365 White Size 8

A Klaszter egy polgárjogi szerződéses együttműködési rendszer, amely közös célok megvalósítása érdekében jött létre. A Klaszter működési formáját tekintve sem a Polgári Törvénykönyv, sem a Gazdasági Társaságokról szóló törvény szerinti társasági formát nem ölt, sem jogi személyiséggel nem rendelkezik.

A Klaszter életre hívója, és mentora az Észak-Magyarország Flórája Faunája Alapítvány.

A Klaszter tagjai és támogató tagjai

A Klaszter tagjai Rendes tagok illetve Támogató tagok lehetnek. A Klaszter tagjairól a Klasztermenedzsment Szervezet nyilvántartást vezet.

A Klaszternek Rendes tagja lehet bármely, magyar és külföldi természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, vállalkozás, aki egyetért a Klaszter célkitűzéseivel, ténylegesen részt vállal a feladatok végrehajtásában, a Klaszter Alapító Okiratának rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el,  mezőgazdaságból származó jövedelme éves árbevételének 50%-át nem haladja meg,  és felvételét a Klaszter Fenntarthatósági Bizottsága támogatja.

A Klaszternek Támogató tagja lehet bármely büntetlen előéletű magyar és nem magyar állampolgár, jogi személyiségű szervezet, vagy közösség, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, vállalkozás vagy közösség, vagy olyan szervezet/ személy akinek mezőgazdaságból származó jövedelme éves árbevételének 50%-t meghaladja, aki szakmai vagy egyéb szolgáltatásával támogatja, folyamatos, aktív tevékenységével segíti a Klaszter célkitűzéseinek megvalósulását, ezt a szándékát jelzi a Klaszter tagjai felé, és a felajánlott segítséget a klasztertagok elfogadják.

Tagsági viszony keletkezése és megszűnése

A Klaszter nyitottan működik, annak - maximális taglétszámra vonatkozó korlátozás nélkül – tagja lehet bármely a jelen SzMsz 1.3 pontjának megfelelő személy vagy szervezet aki/amely kapcsolódó szakmai tevékenységét folytat, ideértve különösen, de nem kizárólagosan az oktató,  kutató, fejlesztő, gyártó, termelő, forgalmazó, szolgáltató tevékenységet. 

A csatlakozni kívánó tagjelölt csatlakozási szándékát a Klasztermenedzsment Szervezetnél kitöltött belépési nyilatkozat és adatlap benyújtásával jelzi, amely nyilatkozatban a csatlakozni kívánó személy kijelenti, hogy:

  • Egyetért a Klaszter célkitűzéseivel és ténylegesen részt vállal a célkitűzések megvalósításában, a közös programozásban és az akciók, projektek végrehajtásában, 
  • A Klaszter Alapító Okirata, valamint Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el,
  • Kötelezettséget vállal a tagdíj fizetésére.

A tagjelölt alkalmasságát a  Fenntarthatósági Bizottság vizsgálja, majd véleményét előterjeszti a Közgyűlés felé.

A tagjelölt tagként történő felvételéről a Közgyűlés határoz, tagsági jogviszonya a Közgyűlés tagfelvételi határozata meghozatalának napján keletkezik.